Laboratorium

Laboratorium Badania Wody i Ścieków w Ścinawce Dolnej

Od dnia 6 maja 2009 roku Laboratorium Badania Wody i Ścieków w Ścinawce Dolnej posiada certyfikat akredatacji nr AB 1041 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji. Certyfikat ten jest potwierdzeniem spełnienia wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005.

Laboratorium posiada również zatwierdzenie przez Państwową Inspekcję Sanitarną oraz spełnia wymagania ustawowe określone w art. 12 ust. 4 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2001. nr 72 poz. 747 z póź. zm.).

*Wszelkie dodatkowe informacje takie jak zakres działalności laboratorium czy gotowe druki do pobrania znajdziecie Państwo w menu głównym w zakładce Laboratorium.